Anasayfaya Dön

Agahiyên Giştî

Genel kurallar
 

1 ) Üniversitemiz kütüphanesinden, öncelikle üniversitemizin akademik, idari personeli ve öğrencisi olmak üzere, diğer okur/kullanıcılar ve araştırmacılar da yararlanabilirler.

2 ) Okur/kullanıcılar, kütüphane tarafından belirlenen genel ve özel kullanım kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara uymayan ve uyarıları dikkate almayan okur/kullanıcılar, tutanakla tespit edilirler ve kütüphane dışına çıkarılırlar. Aynı nedenlerle ikinci kez uyarılan okur/kullanıcılar, kütüphane hizmetlerinden yararlandırılmazlar.

3 ) Kütüphane tesislerine ve materyallerine zarar veren okur/kullanıcılar hakkında yasal işlem yapılır.

4 ) Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girilmesi, tütün mamullerinin içilmesi kesinlikle yasaktır.

5 ) Okur/kullanıcılar, yanlarındaki eşyalarını korumakla yükümlüdürler. Meydana gelebilecek her türlü çalınma ve kaybolma olaylarından kütüphanemiz sorumlu değildir.

6 ) Okur/kullanıcıların, kütüphaneye girerken cep telefonlarını kapatmaları zorunludur.

7 ) Güvenlik sistemi : Kütüphaneden yararlanan okur/kullanıcılar, çıkarken elektronik kapı kontrol sistemi içerisinden kurallara uygun olarak geçmek, gerekli durumlarda ellerindeki çanta ve yayınları kütüphane görevlisine göstermekle yükümlüdür. İzinsiz olarak materyal çıkarmaya teşebbüs edenler için gerekli tedbir alınarak yasal yollara başvurulur.

8 ) Kamera, fotoğraf makinesi vb. ile kütüphane içinde izin almadan çekim yapmak yasaktır.

9 ) Kütüphane hizmetlerinden yararlanma ücretsizdir. Ancak, ilgili alt yapının oluşturulması ve Daire Başkanı'nın Rektörlüğe önerisi ile ücretli hale dönüştürülebilir.

10 ) Kütüphane hizmetlerinin ücretli hale dönüştürülmesi halinde elde edilecek tutar, Üniversite bütçesine gelir kaydedilmek üzere ilgili hesaba yatırılır.

11 ) Kütüphane içinde, belirlenen özel alanlar dışında grup çalışması yapmak ve sesli olarak çalışmak yasaktır.

12 ) Kütüphane kapanış saatine 15 dakika kala kapanış işlemleri ve uyarıları başlatılır.

 

Ödünç Verme Kuralları
 

1 ) Sadece üniversitemiz akademik, idari personeli ve öğrencileri ödünç verme hizmetlerinden yararlanabilirler.

2 ) Ödünç alma işlemi sırasında kimlik gösterilmesi zorunludur. Öğrencilerimizin kimliklerinde yer alan bandrollerin, geçerli öğretim yılına ait olması gerekmektedir.

3 ) Okur/Kullanıcı, kendi talebi ile diğer üniversite kütüphanelerinden getirilen yayınları almak ve bu hizmetten doğan ücretleri ödemekle yükümlüdür. (Bu hizmet sadece akademik personeli kapsar)

4 ) Üniversitelerarası işbirliğinin gereği olarak, diğer üniversitelerin okur/kullanıcılarına, ancak kendi kütüphaneleri aracılığı ile ödünç kitap verilebilir.

5 ) Üniversite dışından gelen okur/kullanıcılara kütüphane dahilinde yararlanma imkanı sağlanır ancak ödünç kitap verilmez. Fotokopi hizmetlerinden yararlanabilirler.

6 ) Akademik ve idari personel, bir defada en çok 5 (beş) kitabı bir ay (30 gün), öğrenciler (ön lisans, lisans) , 3 (üç) kitabı 15 (onbeş) gün , yüksek lisans ve doktora öğrencileri, 3 (üç) kitabı 15 (onbeş) gün süreyle ödünç alabilirler.

7 ) Okur/kullanıcılar ödünç aldıkları materyali ödünç verme süreleri sonunda iade etmedikçe yeni kitap ve diğer materyali ödünç alamazlar.

8 ) Ödünç alınan materyal başkası tarafından ayırtılmadıysa, akademik ve idari personel, doktora öğrencileri 2 (iki) kez, ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri ise 1 (bir) kez uzatılabilir. Süre uzatımı yapılan materyaller, aynı kişiye iadesinden bir hafta sonra tekrar ödünç verilebilir.

9 ) Ödünç süresi geçmiş materyal için süre uzatma işlemi yapılmaz. 

10 ) Ödünç alınmış, yani okur/kullanıcı üzerinde bulunan materyal, başka bir okur/kullanıcı tarafından ayırtılabilir. Ayırtılmış materyal ile ilgili süre uzatımı işlemi yapılmaz. O materyal, son iade tarihinden sonraki 2 gün, ayırtan okur/kullanıcı için bekletilir.

11 ) Ödünç verme servisi, gerektiğinde ödünç alınan materyali süre dolmadan okur/kullanıcılardan geri isteyebilir.

12 ) Kütüphane materyalini ödünç alan okur/kullanıcılar, materyalleri özenle kullanmak ve en geç ödünç verme süresi sonunda geri vermekle yükümlüdür.

13 ) Her eğitim-öğretim döneminde; okur/kullanıcı ödünç aldığı materyali, en çok üç defa geciktirmesi durumunda, o dönem için bir daha ödünç verme hizmetinden yararlandırılmaz.

14 ) Gerektiğinde Daire Başkanı, genel olarak ödünç verme süreleri ve verilebilecek materyal sayılarını yeniden belirleyebilir. Ayrıca, bu konularda, taleplere göre özel uygulamalar yapabilir.

Ödünç Verilemeyecek Kitap ve Diğer Materyaller Aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri ödünç verilmez
 

a) Danışma kaynakları (sözlük, ansiklopedi, el kitabı, dizin vb.),  

b) Süreli yayınlar,

c) Tezler,

d) Yazma ve nadir basma eserler,

e) Atlas, harita vb. f) Müzik notaları,

g) Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller vb.,

h) Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan (örneğin tek nüsha ya da baskısı tükenmiş vb.) diğer materyaller : Bu materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin gözetiminde yararlandırılabilir.
 

Gününde İade Edilmeyen Kitap ve Diğer Materyaller
 

a) Ödünç aldığı kitap veya diğer materyalleri en geç ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen veya süresini uzatmayan kişiden, başka hiçbir işleme gerek bulunmaksızın, süre sonunu izleyen günden itibaren geçen her gün ve her bir materyal için para cezası alınır.

b) Ödünç alınan kitapların iadesi geciktirildiğinde; geciktirilen her gün için 0,20 kuruş ceza öğrencinin hesabına işler.

c) Geciktirme cezası uygulanmaya başlanmış olan kişiye, ödünç aldığı materyali iade etmediği ve ceza tutarı 10 TL' yi geçtiği durumda ödünç verme işlemi yapılmaz. Ceza tutarı karşılığında, kütüphaneden önerilen bir kitabı satın aldığında cezası silinir.

d) Gecikme halinde, ilgili okur/kullanıcıya materyalin iadesi hakkında e-posta yoluyla uyarı yazısı yazılır. Bunun için öğrencilerin adres, e-posta bilgilerini girmiş olmaları ve güncel tutmaları zorunludur.

e) Yıl içinde uygulanacak günlük ceza miktarı Daire Başkanının önerisi ile Rektör ya da ilgili Rektör Yardımcısı tarafından belirlenir. f) Gerekli durumlarda kurallar Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca yeniden düzenlenir.
 

Ödünç Alınan Materyalin Yıpratılması veya Kaybedilmesi
 

a) Yıpratılan veya kaybedilen kütüphane materyalinin öncelikle piyasadan aynısı ya da daha yeni baskısı temin ettirilir.

b) Yıpratılan materyalin aynısı bulunamıyorsa, kütüphane yönetimi tarafından onaylandığı taktirde (ör. baskısının olmadığına dair bilginin ibraz edilmesi) aynı değerde başka materyal aldırılır. Yıpratılan materyal kullanıcıya verilmez.

c) Kaybedilen materyal için kullanıcı, durumuna ilişkin bir dilekçeyi Daire Başkanlığı'na verir. Kullanıcı dilekçeyi yazdığı tarihten itibaren bir ay içerisinde materyali temin etmeye çalışır. Ayrıca, bu tarihten itibaren varsa geciktirme cezası durdurulur.

d) Bir aylık süre içerisinde temin edilemeyen materyal, kayıtlardan düşürülmek amacıyla, Değer Tespit Komisyonu'nca değer tespiti yapılır. Okur/kullanıcıdan bu değerin 2 (iki) katı değerinde kitap alması istenir. Varsa geciktirme cezası için ayrıca kitap/lar aldırılır.
 

Misyonumuz
 

 Eğitim-öğretim kalitesini artırmak, araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek ve yaymak, ulusal ve uluslararası alanda kendini tanıtmak için modern kütüphaneciliğin gerektirdiği tüm hizmetleri verebilecek bir kütüphaneye kavuşmaktır. Ulusal ve uluslararası bilgi iletişim ağları ile bağlantılı bilgisayar sisteminin Üniversitemiz düzeyinde yaygınlaştırılarak, araştırmacılarımızın ve öğrencilerimizin kaynak teminine kolaylıklar sağlamaktır.
 

Visyonumuz
 

   Üniversitemizin eğitim ve araştırma programlarının gereksinimleri doğrultusunda, bilgiyi hizmet verdiği kitleye, çağın gereklerini gelişen teknolojileri kullanarak ulusal ve uluslar arası bilgi merkezleri arasında elektronik bilgi transferlerini gerçekleştirerek, toplam kalite ilkeleri çerçevesinde, gelişmelerin gerisinde kalmayan modern bir bilgi merkezi olmayı amaç edinmiştir.
 

Süreli Yayınlardan Yararlanma Kuralları
 

 1 ) Süreli yayınlar kesinlikle ödünç verilmez.

 2 ) Süreli yayınların son bir yılı açık raf , eski sayıları kapalı raf usulü ile yerleştirilmiştir.

 3 ) Süreli yayının sayısı mevcutsa, görevli tarafından kapalı raftan getirilecektir.

 4 ) Süreli yayınlardan fotokopi çektirmek isteyen okur/kullanıcılar, süreli yayınlar bölümündeki görevliye kimlik bırakmak zorundadır.