Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Kütüphane Hizmetleri Yönergesi

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde: 1

Bu yönerge Batman Üniversitesi kütüphanelerinin tanımını, görevlerini, çalışma esaslarını, kütüphane hizmetlerinden yararlanma esaslarını, uyulması gereken kuralları ve görevli personelin görev, yetki ve sorumluluk esaslarını belirlemek amacı ile düzenlenmiştir.

Kapsam:

Madde: 2

Bu yönerge Batman Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na bağlı olarak kurulan tüm kütüphaneleri kapsar.

Tanımlar

Madde: 3

Bu yönergede geçen terimlerden

1. Üniversite: Batman Üniversitesini,

2. Daire Başkanlığı: Batman Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığını

3. Merkez Kütüphane: Batman Üniversitesi Merkez Kütüphanesini,

4. Birim kütüphaneleri: Batman Üniversitesine bağlı olarak kampüs alanı dışında kurulan fakülte, yüksekokul, enstitü, meslek yüksekokulu ve diğer Eğitim-öğretim birimlerini,

5. Danışma Kurulu: Kütüphanelere alınacak ve düşümü yapılacak eserler hakkında karar verecek kurulu,

6. Şube Müdürlüğü: Batman Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı'na bağlı yönetim birimini,

7. Kullanıcı: Batman Üniversitesi öğrencilerini, akademik ve idari personeli, “misafir öğretim üyesi” olarak ders veren personeli, yurt dışı değişim öğrencilerini, protokol yapılan üniversitelerin/kurumların akademik ve kadrolu personelini, Batman Üniversitesi dışında kamu ve özel sektörden gelen araştırmacılar ve öğrencileri,

8. Kütüphane Materyali: Kütüphanelerde kullanılabilir her türlü bilgi kaynaklarını, Basılı (kitap, dergi, gazete gibi) ve elektronik (CD, DVD, kaset, çevrimiçi veri tabanı gibi) bilgi kaynaklarını,

9. Elektronik kaynaklar: Kütüphanenin satın aldığı/abone olduğu, deneme erişimine açtığı veri tabanları, CD- ROM’lar ve kasetleri,

10. İşlem parası: Kitabın piyasa değeri ile kitabı sağlama ve kataloglama sürecinde kitap için harcanan paranın toplamını,

11. Değişim Öğrencisi: Socrates, Erasmus gibi uluslararası değişim programlarıyla üniversiteye belirli bir süre için gelen öğrencileri,

12. ULAKNET: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun (TÜBiTAK) bir enstitüsü olan Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBiM) tarafından işletilen Ulusal Akademik Ağı ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş

Kuruluş Amacı

Madde: 4

Kütüphanemiz, Üniversite'de yapılan Eğitim-öğretim ve Araştırma faaliyetleri için gerekli her türlü materyali sağlamak, bu materyalleri sistemli bir şekilde düzenlemek, mevcut bilgi kaynaklarından en iyi şekilde yararlanılmasını sağlamak ve her düzeydeki kullanıcıya kurum içi ve dışı hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.

Kuruluş Şekli

Madde: 5

Üniversitedeki kütüphane hizmetlerinin tek bir merkezi kütüphane çerçevesi içinde örgütlenmesi ve yürütülmesi esastır. Merkez kütüphaneye bağlı olmak ve teknik hizmetleri merkezi kütüphaneden yürütülmek şartıyla, merkez kampüsün bulunduğu yerleşim alanı dışındaki diğer kampüsler ile gerektiğinde akademik birimleri için birer birim kütüphanesi kurulabilir. Kampüs içinde merkez kütüphanesi dışında fakülte, yüksekokul, enstitü, meslek yüksekokulu ve alt düzeydeki birimler için ayrı ayrı kütüphaneler kurulamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim ve Görevler

Görevler

Madde: 6

Üniversitedeki kütüphane hizmetleri bu Yönerge hükümleri çerçevesinde Daire Başkanlığı, Daire Başkanlığı'na bağlı Şube Müdürlüğü ile birim kütüphane yöneticileri tarafından düzenlenir ve yürütülür. Bu Yönergenin 5 inci maddesi uyarınca kurulan kütüphaneler, Daire Başkanlığı'nın genel gözetim ve denetimi altında görev yaparlar. Daire Başkanı’nın görev ve yetkileri

Madde: 7

1. Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli kadroyu oluşturup, iş bölümüne giderek, personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini yapmak,

2. Kütüphanecilik alanındaki gelişmelerin ve yeni teknolojilerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapmak ve bu amaçla yurt içi ve yurt dışı seminer ve konferanslara katılımı sağlamak,

3. Teknik ve okuyucu hizmetlerinin standartlaşmasını sağlamak ve denetimini yapmak,

4. Merkez ve birim kütüphanelerinin eşgüdüm ve işbirlği içinde çalışmalarını sağlamak, bu amaçla mesleki kurslar açmak, Eğitim programları düzenlemek,

5. Bibliyografya, tez kataloğu, süreli yayın kataloğu, v.b. yayınlar çıkararak bilimsel araştırmaları kolaylaştırmak,

6. Kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri hakkında her yıl ayrıntılı bir faaliyet raporu hazırlayıp bunu Ocak ayı içinde Rektörlüğe sunmak,

7. Bu Yönerge uyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak.

 

Şube Müdürünün görev ve yetkileri

Madde: 8

1. Kütüphanede verilecek hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde yürütmek,

2. Kütüphane içinde alt birimler arasındaki iş akışının eşgüdümlü, sağlıklı ve doğru yürümesini denetlemek,

3. Kütüphane içinde ihtiyaç duyulan araç-gereç ve her türlü kütüphane materyalini Daire Başkanlığına bildirmek,

4. Kütüphanede yapılan çalışmaları takip etmek, denetimini yapmak, aksaklıkları düzeltmek,

5. Kütüphane faaliyetlerine ilişkin çeşitli verileri toplamak ve değerlendirmek, yapılacak planlamalarda ve iletilecek önerilerde bu verilerden yararlanmak,

6. Her yıl Aralık ayı içinde faaliyet raporunu Daire Başkanlığı’na sunmak,

7. Kütüphanecilik konusundaki son gelişmeleri sürekli izlemek, sorumluluğunu üstlendiği işlemlerin iyileştirilmesine çalışmak ve bu konuda Daire Başkanlığı’na önerilerde bulunmak,

8. Amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

9. Şube Müdürü Daire Başkanı görevde bulunmadığında Başkanlığa vekâlet eder.

 

Birim Kütüphanecisinin görev ve yetkileri

Madde: 9

Tercihen kütüphanecilik Eğitimi görmüş kişiler arasından atanır ve aşağıdaki görevleri yapar;

1. Kütüphanelerinde verilecek hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde yürütmek,

2. Kütüphanelerince ihtiyaç duyulan araç-gereç ve her türlü kütüphane materyalini Daire Başkanlığına bildirmek,

3. Bu yönerge uyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak,

4. Kütüphane faaliyetlerine ilişkin çeşitli verileri toplamak ve değerlendirmek, yapılacak planlamalarda ve iletilecek önerilerde bu verilerden yararlanmak,

5. Her yıl Aralık ayı içinde faaliyet raporunu Daire Başkanlığı’na sunmak,

6. Birimin her yıl envanterini sunmak,

7. Kütüphanecilik konusundaki son gelişmeleri sürekli izlemek, sorumluluğunu üstlendiği işlemlerin iyileştirilmesine çalışmak ve bu konuda Daire Başkanlığı’na önerilerde bulunmak,

8. Amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Danışma Kurulu ve Görevi

Madde: 10

Rektörün onayıyla kurulan Danışma Kurulu, ilgili Rektör Yardımcısı Başkanlığında Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı (yokluğunda Şube Müdürü), bağlı Birim Kütüphanesi yöneticileri ile Rektörün alanlara göre görevlendireceği en az üç (3) öğretim üyesi veya görevlisinden oluşur.

Görevi:  Merkez ve birim kütüphanelerine satın alınacak veya düşümü yapılacak eserleri değerlendirmek, Kütüphanenin çalışma esaslarını belirlemeye karar verir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kütüphane Hizmetleri

Madde: 11

Kütüphane Hizmetleri, “Teknik Hizmetler” ve “Kullanıcı Hizmetleri” olmak üzere ikiye ayrılır.

Teknik Hizmetler

Madde: 12

Kütüphane Koleksiyonu kitap, dergi gibi basılı kaynaklar ile film, slayt, cd-rom gibi görsel işitsel araçlar ve elektronik yayınlardan oluşur, Koleksiyon Teknik Hizmetler Birimi tarafından oluşturulur. Teknik Hizmetler; bütün kütüphane materyalinin seçiminden okuyucuya sunulacak duruma getirilinceye kadar yapılan işlerin tamamıdır.

 Teknik Hizmetleri oluşturan servisler şunlardır:

A) Materyal Sağlama Servisi: Üniversitedeki Eğitim ve öğretimi destekleyecek ve Araştırmalarda yardımcı olacak nitelikteki materyali satın alma, bağış ve değişim yollarıyla temin eden servistir.

a. Satın alma: Kütüphane koleksiyonunda yer alacak yayınlar öğretim üye ve yardımcıları ile kütüphanecilerin ortaklaşa çalışmaları sonucu bütçe imkanları ölçüsünde satın alınır.

b. Bağış: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı; her türlü materyali (kitap, süreli yayın, kitap dışı belge) aşağıdaki şartlarda bağış olarak alabilir:

1. Bağış yapılacak yayınlar, güncelliğini ve bilimsel özelliğini yitirmemiş, Üniversitede verilen Eğitime uygun ya da Araştırmacıları sosyal ve kültürel açıdan destekleyici nitelikte olmalıdır,

2. İçerik açısından insanları yönlendirici siyasi vb. propaganda içeren yayınlar bağış kabul edilemez,

3. Kendi içinde cilt bütünlüğü sağlamayan süreli yayınlarla, mevcut koleksiyon ile bütünlük sağlamayan yayınlar ve tek sayılar bağış olarak kabul edilemez.

4. İlköğretim, lise ders kitapları, teksir, ders notları v.b. özellikler gösteren yayın ve materyaller bağış olarak kabul edilemez,

5. Kullanılamayacak derecede yıpranmış, cildi parçalanmış, sayfaları yırtık, eksik olan kitap, süreli yayın vb. materyaller içerik açısından Kütüphane'nin amacına uygun olsa ve güncel bilgi içerse dahi, bağış olarak kabul edilemezler.

6. Bağışlanan yazma ve nadir eserler kendi bölümünde muhafaza edilir.

7. Kütüphane yönetiminin yapılan bağışı, koleksiyonuna ekleyip eklememe ve kütüphane içinde nereye ve nasıl yerleştireceğine karar verme yetkisi vardır,

8. Yayınların raftan çıkarılması veya koleksiyona eklenmemesi durumunda başka birim ya da kurum kütüphanesine bağış ve değişim olarak gönderilmesi ile ilgili yetki ve haklar Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na aittir.

9. Bağış yapan kişiler sonradan yaptıkları bağışlarla ilgili herhangi bir hak ve istekte bulunamazlar.

c. Değişim: Batman Üniversitesi yayınları kullanılarak diğer üniversite ve Araştırma kurumları ile yayın değişiminde bulunulabilir.

B) Kataloglama ve sınıflandırma Servisi: Bu servis, kütüphanelere sağlanan kitap ve diğer materyali, belirlenen sistemlere göre düzenleyerek okuyucuların yararlanmasına sunar.

C) Süreli Yayınlar ve E-Kaynaklar Servisi: Üniversite Eğitim-öğretimini destekleyecek, araştırmalarda yardımcı olacak süreli yayın ile E-veritabanları koleksiyonlarını oluşturmak ve geliştirmek üzere bunları seçerek, satın alma, bağış ve değişim yoluyla temin eden ve belli bir düzen içinde kullanıma sunan servistir.

 

Kullanıcı Hizmetleri

Madde: 13

Kullanıcı Hizmetleri, bilgi kaynaklarından ve kütüphanelerden okuyucuların en verimli şekilde yararlanmalarını sağlayan hizmetlerdir.

Kullanıcı Hizmetlerini oluşturan servisler şunlardır:

1. Danışma Hizmetleri Servisi: Kütüphane koleksiyonunun ve bu koleksiyonun kullanımının, Üniversite içinde ve dışında Kullanıcı tanıtımını sağlayan servistir.

2. Ödünç Verme Servisi: Kütüphane koleksiyonunun, kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlamak, denetlemek, kütüphaneler arası kaynak alış-verişinde bulunmak ve kütüphane materyali ile ilgili fotokopi işlerini yapmakla görevli olan servistir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kütüphanelerin İşleyişine İlişkin Esaslar

Kütüphaneden Yararlanma

Madde: 14

1. Üniversitenin öğretim elemanları, personeli ve öğrencileri yönergede belirlenen esaslar çerçevesinde kütüphaneden yararlanabilirler.

2. Üniversitelerarası işbirliğinin gereği olarak Kütüphanemiz, diğer Üniversitelerin öğretim elemanlarına ve araştırıcılarına açıktır. Ancak bunlar kütüphaneden, bağlı oldukları kurumdaki Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı'nın sorumluluğu altında yararlanabilirler.

3. Dışarıdan gelen okuyuculara kütüphane dahilinde yararlanma imkanı sağlanabilir, ancak bunlara ödünç kitap verilmez.

4. Okuma salonundan yararlanan okuyucular alarm sistemi veya görevliler uyardığı takdirde ellerindeki materyali kütüphane görevlisine göstermekle yükümlüdür. izinsiz olarak materyal çıkarmaya teşebbüs edenler için gerekli tedbirler alınarak yasal yollara başvurulur.

5. Kütüphane dışına izinsiz kitap veya herhangi bir materyal çıkaran, buna teşebbüs eden yahut kütüphanedeki materyal veya kitaplara zarar veren öğrencilere olayın nitelik ve ağırlığına göre “Yükseköğretim Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uygulanır. Bununla ilgili soruşturma ve cezalandırma, anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

Üye Olma Koşulları

Madde 15

1. Akademik, idari personel ve Üniversiteye kayıtlı öğrenciler, yurt dışı değişim öğrencileri kütüphaneye üye olabilirler.

2. Öğrenciler, her dönem başında üyelik için başvurabilirler.

3. Öğrenciler Öğrenci Kimlik Kartı ile, akademik ve idari personel ise Personel Kimlik Kartı ile kütüphaneye üye olabilirler.

4. Öğrenci Kimlik Kartı’nı kaybeden öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan alacağı Öğrenci Belgesi ile, kimlik kartını kaybeden personel ise Personel Daire Başkanlığı’ndan alacağı yazılı bir belge ile kütüphaneye üye olabilir.

5. Yurt dışı değişim öğrencileri, öğrenci işlerinden alacakları öğrenci belgesi ile kütüphaneye üye olabilirler.

6. Misafir Öğretim Üyesi statüsünde ders veren akademisyenler Kütüphane’den alacakları formu, görev yaptıkları Bölüm Başkanlığı’na onaylatmalı ve bu işlemi her dönem yenilemelidirler.

7. Üyeler kütüphane kurallarına uymayı kabul ederler.

8. Kütüphane üyeleri kimlik kartlarındaki değişiklikleri zamanında Kütüphane’ye

bildirmekle yükümlüdürler.

9. Üniversite dışından gelen okuyucular kütüphane kaynaklarını kullanabilir, ancak üye olamazlar.

10.Madde 14’te belirtilen kullanıcılar dışındaki kişiler Kütüphane’ye üye olamazlar.

Kütüphane’ye gelerek, kütüphane kaynaklarını kullanabilirler ancak kaynakları ödünç alamazlar.

11.Kütüphane materyalini ödünç alan kullanıcılarla ilgili bilgiler başka bir kullanıcıya verilemez.

 

Kütüphane binalarının düzeni

MADDE 16

1. Kütüphane binası içerisinde sigara içilemez; yiyecek ve içecekle Kütüphane’ye girilemez.

2. Kütüphane binası içerisinde cep telefonları kapalı tutulmalıdır.

3. Kullanıcılar kendi eşyalarından sorumludur. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan Kütüphane Yönetimi sorumlu değildir.

4. Kütüphane kurallarının ihlâl edilmesi durumunda kullanıcılar, kütüphane görevlilerinin uyarılarına uymakla yükümlüdür.

5. Kütüphane binası içerisinde yüksek sesle konuşulamaz ve grup çalışması yapılamaz.

6. Kütüphanedeki bilgisayarlar sadece eğitim ve araştırmaya yönelik amaçlar için kullanılabilir.

7. Kütüphane materyallerine ve eşyalarına (bilgisayar, masa, sandalye, vb.) herhangi bir şekilde zarar veren kullanıcılara cezai yaptırım uygulanır.

8. Kütüphaneyi kullanan kişiler kütüphane kurallarına uymayı kabul eder.

 

Ödünç Vermede Uygulanacak Kurallar

Madde: 17

Batman Üniversitesi öğretim elemanları, personel ve öğrencilerimiz kütüphaneden ödünç kitap alabilirler. Üniversitemiz kütüphanelerinden ödünç kitap alabilmek için aşağıdaki kurallara uymak zorunludur.

1. Öğretim elemanları; bir defada en çok on kitap, iki adet multimedia kaynağını (CD-ROM, DVD), yüksek lisans ve doktora öğrencileri; beş kitap, iki adet multimedia kaynağını (CDROM, DVD), idari personel ve öğrenciler ise; üç kitap, iki adet multimedia kaynağını (CDROM, DVD), ödünç alabilirler.

2. Kitaplar on beş gün, CD-ROM ve DVD’ler iki gün süre ile ödünç verilebilir.

3. Başka bir kullanıcı tarafından talep edilmediği taktirde kitaplar için iki, multimedia kaynaklar için bir defa uzatma işlemi yapılabilir.

4. Misafir Öğretim Üyesi, en fazla beş kitabı, otuz gün, iki adet multimedya kaynağını iki gün süreyle ödünç alabilirler. Başka bir kullanıcı tarafından talep edilmediği takdirde kitaplar için iki, multimedya kaynakları için bir kez süre uzatma işlemi yapılabilir.

5. Üzerinde gecikmiş kütüphane materyali bulunan kullanıcılar bu materyali iade etmeden ve gecikme cezasını ödemeden yeni materyal ödünç alamaz ve süre uzatma işlemi yapamaz. Materyalin iadesi ve gecikme cezasının ödenmesi halinde kendilerine yeniden ödünç kitap verilebilir, uzatma işlemi yapılabilir.

6. Kullanıcılar ödünç aldıkları kütüphane materyalini takip etmekle yükümlüdürler.

7. Ödünç alınmış kütüphane materyali Rezerv koleksiyonuna konulacak ise; iade süresi dolmadan önce Kütüphane’ye iade edilmesi istenebilir. Bu materyaller akademik yıl içinde üç gün, akademik yıl başlamamışsa on gün içerisinde iade edilmelidir. Belirtilen sürede iade edilmeyen kütüphane materyalleri için günlük ceza prosedürü uygulanır.

8. Kullanıcılar başka okuyucuda bulunan kitapları ayırttırabilirler. Bir üye en fazla üç kitap ayırttırabilir. Kullanıcılar tarafından ayırtılan kitaplar Kütüphane’ye iade edildiğinde, ayırtma işlemini yapan kullanıcılara e-posta ile duyuru gönderilir. Ayırtılan kitaplar duyurudan itibaren üç gün içinde alınmazsa ayırma işlemi iptal edilir.

9. Başkasının kimlik kartıyla kütüphane materyali ödünç alınamaz ve süre uzatma işlemi yapılamaz.

10. Akademik ve idari personel ile öğrenciler Rezerv koleksiyonunda yer alan kitapları iki saatlik süreyle ödünç alabilirler. Ancak kütüphane dışına çıkaramazlar.

11. Protokol yapılan üniversitelerin/kurumların akademik ve kadrolu personeli, kurum kimlik kartları ile birlikte yılda üç kez, 1 Mart, 1 Temmuz ve 1 Ekim tarihlerinde, getirecekleri, sorumlu kişinin imzası ve kurum kaşesi bulunan protokol formu ile beş adet kitabı otuz gün süreyle ödünç alabilirler. Başka bir kullanıcı tarafından talep edilmediği takdirde bir kez süre uzatma işlemi yapılabilir.

12. Kütüphaneler arası Ödünç Verme sistemiyle Kütüphane’den yararlanan akademik ve idari personel; üç adet kitabı, Batman içinde ise on beş gün, Batman dışında ise otuz gün süreyle ödünç alabilir. Batman dışındaki kullanıcılar için kargo ücreti kaynağı talep eden üniversiteye aittir. Kargo süresi ödünç verme süresine dâhil değildir. Başka bir kullanıcı tarafından talep edilmediği takdirde bir kez süre uzatma işlemi yapılabilir. Kütüphanelerarası Ödünç Verme sistemiyle multimedya kaynakları ve dergiler ödünç verilmez.

13. Kullanıcılar kütüphane materyali ödünç alırken üniversite kimlik kartlarını göstermek zorundadırlar. Kimlik kartını kaybeden personel, Personel Daire Başkanlığı’ndan yazılı bir belge, öğrenci ise Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan Öğrenci Belgesi getirmek koşuluyla, belirtilen kurallar doğrultusunda kütüphane materyali ödünç alabilir.

14. Kütüphane’nin çıkış kapısı elektronik kontrol sistemine bağlıdır. Bilgi kaynaklarının izinsiz olarak Kütüphane dışına çıkartılmaya çalışılması durumunda, bu eylemde bulunan kullanıcılar; haklarında hukuki işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamı’na bildirilir.

Elektronik kaynakları kullandırma koşulları

MADDE 18

1. Elektronik kaynaklara kampüs içinden ve dışından ULAKNET aracılığıyla sadece Batman Üniversitesi mensupları erişebilir.

2. Veritabanlarından ticari amaçlı veya sistematik olarak robot ve benzeri yazılımlar kullanılarak, çok sayıda yayının kopyalanması ve kişisel bilgisayarlara aktarılması yasaktır.

3. Veritabanlarından kopyalanan makale, kitap, tez vb. dokümanların e-posta listeleri aracılığıyla dağıtılması ya da Batman Üniversitesi dışındaki kurumlara gönderilmesi yasaktır.

4. Yukarıdaki kurallara uymayanlar, haklarında hukuki işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamı’na bildirilir.

 

Gününde İade Edilmeyen Kitap ve Diğer Materyal

Madde: 19

1. Kullanıcı ödünç aldığı materyali iyi kullanmak ve belirtilen tarihte iade etmekle yükümlüdür.

2. Ödünç aldığı kitap ve diğer materyali en geç ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen ve süresini uzatmayan kişiye uyarı yazısı yazılır.

3. Uyarıya rağmen iade ya da uzatma işlemi yapılmamışsa, süre bitimini izleyen günden itibaren geçen her gün için para cezası uygulanır. Bu cezanın miktarı her yıl Değer Takdir Komisyonunun önerisi ile Rektör tarafından belirlenir.

4. Gecikme cezası uygulanan gün sayısının 8 (sekiz) haftayı aşması halinde kütüphane yöneticileri gecikme cezasını uygulamaya devam etmekte veya o kitap ya da materyal için zayi işlemi yapmakta serbesttirler.

5. Üniversite öğretim elemanlarına ve idari personele ait ödenmeyen para cezaları Üniversite Yönetim Kurulu’nun onayıyla bu şahısların aylıklarından kesilir.

 

Ödünç Verilmeyecek Kitap ve Diğer Materyaller

Madde: 20

Aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri kütüphane dışına ödünç verilemez.

1. Ansiklopedi, sözlük, atlas, vb. danışma kaynakları,

2. Süreli yayınlar,

3. Basılı olmayan tezler,

4. Yazma ve basma nadir eserler,

5. Harita ve slaytlar,

6. Birimlerce tespit edilen sayıları tükenmiş veya ayrılmış eserler,

7. Müzik notaları,

8. Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller vb.,

9. Kütüphane dışına çıkarılmasında Daire Başkanlığı'nca sakınca görülen diğer materyaller. Kullanıcılar bu gibi materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin gözetiminde yararlanabilirler.

 

Ödünç Alınan Materyalin Yıpratılması veya Kaybı

Madde:21

Ödünç alınan kaynağın yıpratılması veya kaybedilmesi durumunda;

1. Yıpratılan veya kaybedilen kütüphane materyali kaybeden kişiye niteliği aynı olmak  kaydıyla öncelikle piyasadan temin ettirilir. Yurt dışı materyal temininde 2 ay, yurt içi materyal temininde ise 15 gün süre tanınır.

2. Sağlayamaması durumunda, kaynağın piyasa değerine % 50 eklenerek ödeme yapması sağlanır. Ayrıca varsa tahakkuk eden gecikme cezası da alınır,

3. Bedelini ödeyemeyen kullanıcılara borçlarını ödeyene kadar başka kaynak ödünç verilmez.

4. Fiyatı belli olmayan kaynaklar için “Değer Takdir Komisyonu’nca belirlenen değeri ödettirilir.

 

Kütüphaneler arası Kaynak Kullanımı

Madde: 22

Kütüphane, aşağıdaki kurallar çerçevesinde kullanıcılar için diğer kütüphanelerden makale fotokopisi ve kitap getirtme hizmeti de verir:

1. Bu hizmetlerden personel ve lisansüstü öğrencileri ücretsiz yararlanır.

2. Ödünç getirtilen kitabın iade ve ek iade süreleri diğer kütüphanenin kurallarına göre belirlenir.

3. Ek iade talebi, iade süresi dolmadan, en geç bir hafta önce yapılır.

4. Zamanında iade etmeme, kayıp ve hasar durumlarında bu Yönerge’nin ilgili maddelerine ek olarak diğer kütüphanenin kuralları da uygulanır.

 

 ALTINCI BÖLÜM

Değer Takdir Komisyonu

Madde 23

Değer Takdir Komisyonu, Daire Başkanının Başkanlığında, Şube Müdürü, Kullanıcı Hizmetleri, Teknik Hizmetler ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisinden oluşur. Değer Takdir Komisyonu'nun kararları ita amirinin onayından sonra kesinlik kazanır.

Komisyonun Görevleri;

1. Kayıp veya kullanılamayacak derecede yıpratılmış olan kitap ve diğer materyalin değerinin tespitinde piyasa Araştırması yapar, basılmış bütün yayınların fiyatları dahil her türlü bilgiyi içeren yayın evleri kataloglarını inceler, bu materyallerin hacmi, cilt bedeli, kağıt kalitesi, ulaşım masrafları, paranın zaman içerisinde değer kaybı, antika ve sanatsal değerleri, nadir eser olup olmadıkları gibi hususları göz önünde bulundurarak değer belirlemesi yapar. Takdir edilen bedeli Üniversite Gelir Bütçesine aktarılmasını sağlar.

2. Kütüphanede kayıp, yıpranmış ve kullanıma sunulamayacak duruma gelen materyallerin tespitini yapar.

3. Kütüphaneye bağış yoluyla gelen ve fiyatı belli olmayan materyallerin değerlerini demirbaş kayıtlarına (taşınır işlem fişine) geçirilmek üzere tespit eder.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Kütüphaneden İlişik Kesme

Madde: 24

1. Üniversite personeli ve öğrencileri kurumdan ayrılmadan önce kütüphanelerle ilişkilerinin bulunmadığına dair belge almak zorundadırlar.

2. Belirli bir süre üniversiteden izinli olarak, emekli olarak veya istifa ederek ayrılan akademik ve idari personel, kütüphaneden ödünç aldığı materyalleri iade etmeden ve ilişik kesme işlemleri tamamlanmadan üniversiteden ayrılamazlar.

3. Üzerinde kayıtlı ödünç kitap olduğu halde öğretimi bırakarak üniversiteden ayrılan öğrenci, yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamı’na bildirilir.

4. Üniversiteden mezun durumunda olan öğrenci kütüphaneden ilişik kesme belgesi almak zorundadır. Bu işlemler Daire Başkanlığı'nın koordinatörlüğünde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Personel Dairesi Başkanlığı'nın işbirliği ile yürütülür

Yürürlük

Madde: 25

Bu Yönerge Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26

Bu Yönerge hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.